Lördag Lör 15 Maj Maj
Onsdag Ons 11 Augusti Aug
Onsdag Ons 18 Augusti Aug
Fredag Fre 20 Augusti Aug
Onsdag Ons 25 Augusti Aug
Fredag Fre 27 Augusti Aug
Torsdag Tor 2 September Sep
Lördag Lör 11 September Sep
Torsdag Tor 16 September Sep
Lördag Lör 25 September Sep
Torsdag Tor 30 September Sep
Lördag Lör 2 Oktober Okt
Torsdag Tor 7 Oktober Okt
Lördag Lör 9 Oktober Okt
Tisdag Tis 12 Oktober Okt
Torsdag Tor 14 Oktober Okt
Lördag Lör 16 Oktober Okt
Tisdag Tis 19 Oktober Okt
Torsdag Tor 21 Oktober Okt
Lördag Lör 23 Oktober Okt
Torsdag Tor 28 Oktober Okt

Jag är 100%

På den här samlingssidan har vi sammanställt de säsongskortinnehavare som säsongen 2020/21 valt att efterskänka sitt/sina säsongskort.

Ni är för alltid våra hjältar och ni visar verkligen att ni är 100% för Örebro Hockey.

Listan kommer att fyllas på löpande under våren. 

Michael Abrahamsson
Per-Erik Adolfsson
Thomas Adolfsson
Viktor Adolfsson
Carl Af Klint
Helene Agartsson
Ulf Agevärn
Kurt Ahlbin
Stig Ahlén
Niclas Ahlstrand
Björn Ahnström
Sami Al-Bazergan
Åsa Alexandersson
Niklas Alexis
Ove Alexis
Michael Almquist
Anette Almqvist
Calle Alsterfors
Caroline Alsterfors
Fredrik Alvelöv
David Anderson
Anja Andersson
Björn Andersson
Cathrine Andersson
Christer Andersson
Edvin Andersson
Frida Andersson
Jessica Andersson
John Andersson
Kent Andersson
Lennart Andersson
Magnus Andersson
Matilda Andersson
Mikael Andersson
Peder Andersson
Roger Andersson
Rose-Marie Andersson
Tobias Andersson
Tord Andersson
Magnus Angergård
Martti Anttila
Mats Arnborg
Jens Aronsson
Jan Arvidsson
Hans Asker
Jenny Asker
Jan Backman
Hampus Baeckström
Richard Barvehag
Margareta Behr
Ylva Berger
Emanuel Berggren
Tommy Berggren
Cecilia Berglind
Sofia Berglind Sernander     
Gregor Berglund
Thomas Berglund
Marcus Bergqvist
Tommy Bergqvist
Mikael Berlin
Claes Björk
Magnus Björk
Anna Björndahl
Gustaf Björndahl
Klas Björndahl
Patrik Bladh
Bengt Blom
Joakim Blomqvist
Vilmer Blomqvist
Andreas Bondeson
Lennart Bondeson
Torbjörn Boo
Cristian Bouvin
Stefan Bratt
Mikael Bredberg
Gunnar Brorson
Johan Brosten
Håkan Brus
Dick Bülow
Ingrid Bäckman Persson
Sonny Börjesson
Ola Cannesjö
Lars Carlsson
Marcus Carlsson
Maria Carlsson
Richard Carlsson
Robert Carlsson
Runar Carlsson
Peter Carlstedt
Johan Carsbrant
Frank Cederfeldt
Magnus Cederqvist
Jan Dahl
Henrik Dahlberg
Johan Dahlberg
Martin Dahlberg
Julia Dahlström
Per Danielsson
Peter Delin
Mats Deubler
Thomas Edetun
Tim Edner
Rebecka Edström
Christer Edwards
Mattias Ehnberg
Lars-Ove Einarsson
Niklas Ejnarsson
Fredrik Ekberg
Mats Ekblom
Roland Ekbäck
Andreas Eklind
Kajsa Eklind
Claes Eklund
Markus Eklund
Jan Ekmark
Míkael Eliasson
Henrik Emanuelsson
Per-Otto Emilson
Leif Englund
Lars Engström
Stefan Engström
Anders Ericsson
Anders Eriksson
Anton Eriksson
Bo Eriksson
David Eriksson
Göran Eriksson
Kurt Eriksson
Lars Eriksson
Leif Eriksson
Lennart Eriksson
Linnéa Eriksson
Magnus Eriksson
Mats Eriksson
Nils Eriksson
Patrik Eriksson
Pierre Eriksson
Rolf Eriksson
Thomas Eriksson
Marie Erixon
Tobias Erkstam
Kenneth Erngren
Jonas Evertsson
Erik Fahlström
Sten Fall
John Fennhagen
Yngve Fermby
Dan Filbey
Mathilda Filbey
Magnus Finnberg
Björn Flood
Sofie Fogelström
Nisse Fohrs
Hans Follinger
Torbjörn Foogde
Jonny Forssell Forssell
Anders Fredriksson
Dan-Ingvar Friberg
Stefan Fritze
Karin Fure
Andreas Galistel
Elin Garberg
Torbjörn Garberg
Bobby Gehrman
Filip Gehrman
Moa Gehrman
Mats Gerhardsson
Magnus Godlund
Jonas Graff
Dennis Grubac
Ebba Gundersen
Christofer Gustafsson
Mats Gustafsson
Peter Gustafsson
Stefan Gustafsson
Nadia Gutierrez
Hans Gävbo
Jan-Åke Hallen
Albin Hallin
Patric Hallin
Flemming Hansen
Nils-Göran Hargefeldt
Samuel Harjamäki
Jörgen Harrysson
Malin Harrysson
Dennis Hastad
Marita Hedén
Mats Hedlund
Stig-Åke Hedmark
Anette Hellström
Carina Henningsson
Hans Henningsson
Mathias Henningsson
Christer Hermansson
Malin Herrmann
Maria Herrmann
Krister Hildingsson
Pernilla Hoflin
Patrik Holgersson
Anders Holm
Anton Holm
Håkan Holm
Jonas Holmberg
Adrianus Hoondert
Jan Daniel Hultman
Gunnar Huss
Jonas Håhl
Lucas Håhl
Kenneth Håkansson
Thomas Högberg
Henrik Höjenberg
Stefan Höög
Sten Ingeroth
Christina Innala
Ulla Israelsson Nybom
Håkan Jacobson
Anette Jacobsson
Cenneth Jacobsson
Björn Jakobsson
Cecilia Jakobsson
Mats Jananderå
Eva Jander
Bernt Jansson
Bror Jansson
Erik Jansson
Mattias Jansson
Per Jansson
Lars Åke Jernström
Håkan Jimstad
Annelie Johansson
Gudrun Johansson
Håkan Johansson
Jan Johansson
Kenneth Johansson
Kent-Erik Johansson
Kjell Johansson
Lars Johansson
Linnea Johansson
Louise Johansson
Magnus Johansson
Mathias Johansson
Peter Johansson
Roger Johansson
Jan-Erik Jonsson
Pierre Junerback
Magnus Jämtvall
Tony Kardell
Kenneth Karlberg
Bengt Karlsson
Börje Karlsson
Jimmy Karlsson
Mikael Karlsson
Morgan Karlsson
Ola Karlsson
Stefan Karlsson
Svante Karlsson
Thomas Karlsson
Tomas Karlsson
Tommy Karlsson
Rose-Marie Karning
Magnar Kaspersen
Joacim Keller
Kajsa Kierkegaard
Lars-Erik Kierkegaard
Mikael Kihlgren
Tex Kihlström
Berry Kjellberg
Lars-erik Kjällström
Johan Knutsson
Esko Kontio
Michael Korsström
Rolf Källgren
Lars Kölvall
Lars-Åke Lager
Marcus Lagerlöf
Johan Lagerqvist
Folke Lagerström
Ann-Charlotte Larsson
Emil Larsson
Hanna Larsson
Håkan Larsson
Jan Larsson
Joakim Larsson
Kurt Larsson
Marie Larsson
Mattias Larsson
Mikael Larsson
Nils-Göran Larsson
Oscar Larsson
Per Larsson
Per olov Larsson
Roger Larsson
Stefan Larsson
Susann Larsson
Bengt Lidner
Göran Liljedahl
Göran Liljeson
Jörgen Lind
Sören Lindberg
Markus Lindell
Arne Lindmark
Alessandro Lindskog
Mats Lindström
Per Lindström
Annika Ljungdahl
Christina Ljungholm Rudin
Berith Lohaller
Anders Lord
Morgan Lundin
Christer Lundqvist
Cinna Lundqvist
Erik Lundström
Johan Lundström
Tommy Lundström
Marie Lundvall
Tomas Malmkvist
Fredrik Malmström
Peter Marbrink
Agnes Martinsson
Ola Martinsson
Tomas Martinsson
Jens Medberg
Annlouise Mikaelsson
Ulrika Moberg
Joseph Molin
Jorge Moyo
Per Nahlbom
Maria Nevelius
Ann Nielsen
Peter Nikitin
Anders Nilsson
Gudrun Nilsson
Henrik Nilsson
Lars Nilsson
Lena Nilsson
Lili-Anne Nilsson
Mikael Nilsson
Niclas Nilsson
Patrik Nilsson
Per Nilsson
Ulf Nilsson
Olle Nolér
Gabriel Norberg
Vilgot Nord
Per Nordhammer
Cay Norén
Jennie Nylund
Morgan Nyström
Andreas Nytting
Curt Ohlson
Kent Ohlsson
Anette Oldin
Conny Olofsson
Bo-Arne Olsen
Dan Olsson
Eva Olsson
Ronny Olsson
Hans Magnus Oskarsson
Olavi Ostonen
Stefan Palmelius
Ammi Persson
Hasse Persson
Lars Persson
Niklas Persson
Sverker Persson
Thomas Persson
Tomas Persson
Camilla Pettersson
Henrik Pettersson
Jan-olov Pettersson
Johan Pettersson
Lena Pettersson
Niklas Pettersson
Patrik Pettersson
Susanne Pettersson
Sven Pettersson
Tommy Pragnert
Olle Preinert
Marcus Pålsson
Torsten Pääjärvi
Björn Ramström
Rebecka Ramström
Håkan Rasmusson
Birgitta Rehn
Fredrik Rehn
Karin Rehn
Linus Rehn
Björn Reineborg
Lars Reineborg
Mats Reinholdsson
Kirsi Ronquist
Robert Rosander
Andreas Rosenberg
Patrik Rudin
Peter Rydberg
Gabriel Rådström
Andre Rönnkvist
Jan Rönnkvist
Jan Sandberg
Urban Sander
Elisabeth Sandin
Bengt-Erik Sandström
Jesper Sandström
Gustav Sars
Ola Sars
Linn Savefors
Leif Schill
Sivert Schölin
Erik Sellgren
Anna Selling
Agneta Simonsson
Bernt Sjödin
Eva Sjögren
Magnus Sjöholm
Thomas Sjöholm
Putte Sjöström
Anders Skåål
Helena Spiik
Katarina Stackefält
Caroline Standfuss
Fredrik Stenberg
Anders Ström
Carina Strömberg
Bengt-Olof Ståhl
Holger Ståhl
Ulf Ståhl
Ulf Sultan
Peter Sundkvist
Mats Sundqvist
Mikael Sundqvist
Birgitta Sundstedt
Dan Sundström
Kjell Sunesson
Anders Sunnemalm
Henrik Svenman
Peter Svenman
Johan Sveno
Morgan Svensson
Stefan Svensson
Sven-Olof Svensson
Mattias Sålder
Carina Sävlund
Petter Sävlund
Per Söderberg
Christoffer Södergren
Karin Sörman
Per-Åke Sörman
Ulf Sörsäter
Kaj Tall
Mattias Thomsson
Johan Thoresson
Stefan Thoresson
Erik Thuresson
Monica Thyresjö
Göran Thörn
Magnus Thörnblad
Caroline Toftling
Håkan Toresson
Niklas Trång
Tomas Trång
David Tyresjö
Tomas Törnqvist
Lennart Törnström
Cecilia Ullbrandt
Per Undegård
Daniel Vallin
Mikael Wallin
Marianne Wallin Gunnarsson
Andreas Wastesson
Per Watz
Stefan Weller
Sune Wennlöf
Carina Vestergren Johansson
Jerry Westesson
Michael Westesson
Niklas Westesson
Kenneth Viberg
Lars Viberg
Lars-Erik Wickström
Stefan Widen
Ulf Widholm
Robin Wiklund
Ann-Marie Vikström
Anders Vilhelmsson
Frida Vilhelmsson
Johan Wistrand
Marcus Wärn
Robert Wärn
Leif Yngström
Peter Yttergren
Lars Yxberg
Kriztofer Zetterlund
Tord Zetterqvist
Krister Åberg
Monica Åberg
Anders Åhman
Inger Åkerblad
Jan-Olov Öhrn
Rickard Österlund